1.0 

The HS403B, HS403C, HS503C, HS503CU, HS515C, HS515CU, HS503BU, and HS515BU